Poistuminen | Toimielimet | Maakuntavaltuusto | Pöytäkirja 03.12.2015 | Avaa haku

Maakuntavaltuusto
Pöytäkirja 03.12.2015 Pykälä 22Maakuntavaltuusto

§ 22

03.12.2015

 

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSEN 2014 VIRANOMAISNEUVOTTELU JA SEN JOHDOSTA TEHTÄVÄT TOIMENPITEET

 

267/10.02.00/2011

 

Maakuntavaltuusto 03.12.2015 § 22

 

Maakuntahallitus 16.11.2015 § 158

Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksen toinen lakisääteinen viranomaisneuvottelu ehdotusvaiheen nähtävillä olon jälkeen järjestettiin 26.10.2015. Viranomaisneuvottelun muistio on laadittu ja se parhaillaan kommenttikierroksella neuvotteluun osallistuneilla. Ympäristöministeriön ja liiton allekirjoittama muistio laitetaan liiton kotisivuille sen valmistuttua.

 

Maakuntakaavaehdotuksen 2014 nähtävillä olon jälkeen saatiin määräajassa 123 muistutusta. Myöhässä tulleita muistutuksia oli viisi kappaletta. Lausuntoja saapui 92 kappaletta. Lausunnot ja muistutukset ovat nähtävillä liiton kotisivuilla osoitteessa: http://www.paijat-hame.fi/maakuntakaava/maakuntakaava-2014-valmistelussa/ kohdassa "Palaute kaavaehdotuksesta".

 

Liiton toimistossa laadittiin viranomaisneuvottelua varten luonnos yhteenvedoksi palautteesta. Yhteenvetoluonnokseen on tiivistetty saatu palaute ja esitetty vastineet ja toimenpiteet niiden johdosta. Yhteenvedossa esitettyjä vastineita ja niiden johdosta tehtäviä toimenpiteitä korjataan viranomaisneuvottelussa saadun palautteen perusteella. Korjattu yhteenveto ja siinä olevat vastineet ja toimenpiteet esitetään maakuntahallituksen hyväksyttäväksi joulukuun kokoukseen. Hyväksytyt vastineet ovat sitten nähtävissä liiton kotisivuilla ja ne toimitetaan lausuntoja ja muistutuksia antaneille.

 

Viranomaisneuvottelussa esitettiin kaavakartalle useita yksittäisiä korjauksia saadusta palautteesta johtuen. Tarkennuksia esitettiin tehtäväksi myös merkintöihin ja määräyksiin, kaavaselostukseen ja sen liiteosaan. Palautteen ja esitettyjen kaavan muutosten pohjalta neuvottelussa syntyi lopulta käsitys, että maakuntakaavaehdotus tulisi laittaa uudelleen nähtäville. Perusteluja tälle olivat yksittäisten muutosten suuri määrä ja erityisesti VT12 Uudestakylästä itään merkitseminen uutena valtatienä/kantatienä yleissuunnitelmassa jatkosuunnitteluun valitun pohjoisemman linjauksen mukaisesti sekä Hennasta Pennalaan esitetyn voimalinjan yhteystarvemerkinnän korvaaminen jatkosuunnitteluun valitun linjan mukaisesti. Tie- ja voimalinjaratkaisuihin liittyy ehdollinen rakentamisrajoitus, minkä vuoksi on perusteltua asettaa kaava uudelleen nähtäville.

 

Maakuntahallitus saa samassa yhteydessä vastineiden kanssa ratkaistavakseen kaavan laittamisen uudelleen nähtäväksi. Uudelleen nähtäville laittaminen tulee tarvittavista kaava-asiakirjojen korjauksista johtuen ajoittumaan ensi vuoden puolelle. Valtioneuvoston istunnossa 5.11.2015 on hyväksytty maankäyttö- ja rakennuslain muutos koskien maakuntakaavan vahvistusmenettelystä luopumista ja se astuu voimaan 1.1.2016. Lakimuutos edellyttää lausuntokierrosta ja uutta viranomaisneuvottelua ennen kaavan asettamista uudelleen nähtäville. Lausunnot on pyydettävä keskeisten viranomaisten lisäksi niiltä ministeriöiltä, joiden toimintaa maakuntakaava koskee.

 

Nähtäville asettaminen tulisi todennäköisesti ajoittumaan kevään alkukesän vaiheille, jolloin maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi korjattu maakuntakaavaehdotus 2014 tulisi syksyllä 2016.

 

Asian on valmistellut aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen, puh. 040 531 7628. Aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen, erityisasiantuntija Tapio Ojanen ja maakunta-arkkitehti Mirja Karila-Reponen ovat varautuneet selostamaan asiaa maakuntahallitukselle ja maakuntavaltuustolle.

 

Maakuntajohtaja:

 

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi annetun selonteon maakuntakaavan ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelusta ja sen johdosta tehtävistä toimenpiteistä.

 

Päätös:

 

Ehdotus hyväksyttiin.

_______________

 

Maakuntahallitus:

 

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi annetun selonteon maakuntakaavan ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelusta ja sen johdosta tehtävistä toimenpiteistä.

 

Päätös:

 

Ehdotus hyväksyttiin.

 
Poistuminen | Toimielimet | Maakuntavaltuusto | Pöytäkirja 03.12.2015 | Avaa haku
©